Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger

1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler
Kreditgiver
Adresse
Tlf.nr.
E-mail
Websted
Turbolån A/S, CVR: 36983108
Vestergade 18E, 1456 København K
Telefon: 4422 4045
info@turbolaan.dk
turbolån.dk
2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
Det samlede kreditbeløb
Kreditten udgør maksimalt 10.000.00 kr.
Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.
Kreditten stilles til disposition på debitors konto, når kreditten er godkendt og bevilliget af Turbolån.dk.
Kreditaftalens løbetid Kredittens løbetid er som udgangspunkt enten 120 dage. dog tilbydes produktet også med variable dage hvor denne vil følge konceptet 120 dage + løbende måned.
Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt De skal betale følgende med udgangspunkt i eksempel 120 dage fast:
  • Hovedstol: 5000.00 kr.
  • Renter: 2.675,68 kr.
Det samlede beløb, De skal betale.

Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Din kredit.
Lånet ydes som et stående lån og tilbagebetales, inklusiv påløbne omkostninger i 4 lige store afdrag.
7.675,68 kr.
3. Kreditomkostninger
Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen 759,79%

Debitorrenter er gældende hvis:

1. Kreditaftalen forbliver gyldig gennem hele det aftale tidsrum

2. Alle parter opfylder deres forpligtelser rettidigt i overensstemmelse med låneaftalen

3. Kreditbeløbet ikke omlægges

4. renten og andre omkostninger er konstant i forhold til udgangspunktet og finder anvendelse, indtil kreditaftalen udløber.
De årlige omkostninger i procent (ÅOP). Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud. 759,79%

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) gælder under følgende antagelser:

1. Kreditaftalen forbliver gyldig gennem hele det aftale tidsrum

2. Alle parter opfylder deres forpligtelser rettidigt i overensstemmelse med låneaftalen

3. Renten ikke ændrer sig under forløbet eller omlægges til variable dage

4. Renten og andre omkostninger er konstant i forhold til udgangspunktet og finder anvendelse, indtil kreditaftalen udløber.
Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at

– tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller
– indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.
Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.
Nej
Nej
Tilknyttede omkostninger
Omkostninger ved anvendelse af et specifikt betalingsmiddel (f.eks. et betalingskort) Omkostninger forbundet med betalingen med betalingskort afholdes af kreditgiver
Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen Debitor afholder eventuelle omkostninger til eget pengeinstitut i forbindelse med modtagelsen af kreditten. Roaming-omkostninger forbundet med kontakten mellem Turbolån.dk og debitor, afholdes ligeledes af debitor
Morarenter

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.
Debitor vil blive pålagt morarenter på nominelt 37,00 % per år (svarende til en nominel daglig rente på 0,10 %), samt rykkergebyrer og inkassoomkostninger i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser for manglende betalinger. Morarenten er under forudsætning af, at der indgås en afdragsordning på gælden. I modsat fald forrentes gælden efter misligholdelse med den samme rentesats som fremgår af lånedokumentet jf. rentelovens § 7, stk. 3.

Ved fortsat udeblivelse af betaling, vil lånet blive overdraget til selskabets eksterne inkassoadvokater.
4. Andre vigtige retlige aspekter
Fortrydelsesret
De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.
Ja
Førtidig tilbagebetaling
De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.
Ja
Hvis relevant
Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde af førtidig tilbagebetaling
Nej
Søgning i en database

Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.
Kreditgiver foretager søgning i RKI (Experian) og Debitor Registret med henblik på at vurdere forbrugers kreditværdighed.
Ret til et udkast til kreditaftale

De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem.


Ja
5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
a) om kreditgiver
Tilsynsmyndigheden Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
b) om kreditaftalen
Udøvelse af fortrydelsesretten Ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal afsendes, senest 14 dage efter den dag, hvor kreditaftalen er indgået, til

Turbolån ApS
Vestergade 18 E
1456 København K
Hvis relevant
De retsregler, kreditgiver har valgt at lægge til grund for etableringen af forbindelserne med Dem forud for kreditaftalens indgåelse
Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes på kreditaftalen, og/eller om, hvilken domstol der er kompetent Enhver tvist vedrørende kreditaftalen skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.
Sprogordning Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk. Hvis debitor er indforstået hermed, vil kreditgiver kommunikere på dansk i kreditaftalens løbetid.
Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister Forbruger har nedenstående klagemuligheder.


Vedrørende konkrete tvister:

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrug.dk/


EU kommissionens online klageportal
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://ec.europa.eu/odr


Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse:

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/


Vedrørende behandling af personoplysninger til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
http://www.datatilsynet.dk/


Vedrørende lov om finansiel virksomhed:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
https://www.finanstilsynet.dk/


Vedrørende udenretlig bilæggelse af tvister:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.finansanke.dk/